Algemene voorwaarden Yazz Ink

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Yazz Ink: Eenmanszaak, gevestigd te Heerlen aan de Raadhuisplein 17.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Yazz Ink tot het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van (tattoeage) design alsook die door Yazz Ink wordt behandeld of aan wie Yazz Ink producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Yazz Ink en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of het maken van een (tattoeage) design.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Yazz Ink en Opdrachtgever, waarbij Yazz Ink als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Yazz Ink worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van tatoeages door Yazz Ink worden zonder enige uitzondering geleverd door Yazz Ink en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Yazz Ink zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Yazz Ink aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Yazz Ink gehanteerde Algemene Voorwaarden en de Shopregels.

 

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Yazz Ink worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Yazz Ink tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen materiele, medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

3.3 Door opdracht te geven aan Yazz Ink tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Yazz Ink of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Yazz Ink te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Yazz Ink brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Yazz Ink behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

3.7. Yazz Ink behoud zich het recht om een Overeenkomst te weigeren, naar inzicht van de artiest.

3.8 Yazz Ink heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Yazz Ink het recht de Overeenkomst te weigeren.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Yazz Ink erkent Opdrachtgever dat Yazz Ink een inspanningsverbintenis heeft. Yazz Ink zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Yazz Ink kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Yazz Ink is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Yazz Ink aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Yazz Ink voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Yazz Ink is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is, door het door een derde laten verwijderen van een tatoeage of piercing welke door Yazz Ink is gezet.

4.4 Yazz Ink is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is ten gevolge van de behandeling, aan kleding en materiele bezittingen van de Opdrachtgever.

4.5 Yazz Ink is niet aansprakelijk voor kosten van het verwijderen of veranderen van een tatoeage of piercing door mensen die na het laten zetten van een tatoeage, op hun besluit om een tatoeage te laten zetten, terug zijn gekomen.

4.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Yazz Ink ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.7 Yazz Ink bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

5. Garantie

5.1 Yazz Ink gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

5.2 Binnen 3 maanden na het zetten van de tattoo, kan Opdrachtgever éénmalig gebruik maken van kosteloos bijwerken van de tattoeage. Yazz Ink behoudt het recht om materiaalvergoeding van €35,- tot €50,- te vragen voor het bijwerken, wanneer dit door de artiest nodig wordt geacht.

5.3 Bij het afwijken door Opdrachtgever van de nazorginstructie van Yazz Ink vervalt de garantie en daarbij de mogelijkheid tot kosteloos bijwerken van de tattoeage. De opdrachtgever dient hiervoor binnen de 3 maanden naar de shop te komen om zijn/haar tattoo te katen beoordelen en een afspraak in te plannen. 

5.4. Op plekken als handen, vingers, voeten, elleboog, knie, dichtbij de pols en laag op de enkel is de huidstructuur anders, waardoor tattoos vervagen en het risico op lijnen die wegvallen groot is. Opdrachtgever wordt geadviseerd hierover door de artiest, en het recht op gratis bijwerken vervalt op deze plekken. 
5.5. Als opdrachtgever een nieuwe tattoo neemt kan je mits de tattoo niet onder gratis bijwerken valt door punt 5.4, de opdrachtgever de tattoo alsnog in die sessie gratis laten bijwerken.

 

6. Betaling

6.1 Voor elke tattoo afspraak is een aanbetaling vereist.  Voor kleine tattoos €50,-  Voor grote tattoos €100,- Voor sleeves e.d. €250,-

6.2 De tattoo afspraak wordt pas vastgezet en bevestigd zodra de aanbetaling is ontvangen.

6.3 De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de totale prijs van de tattoo.

6.4 Een aanbetaling is niet overdraagbaar en wordt niet terugbetaald.

6.5 De aanbetaling dient ontvangen te zijn door Yazz Ink, binnen 5 werkdagen na het maken van de tattoo afspraak, hierna vervalt de gereserveerde afspraak en dient er opnieuw een afspraak te worden gereserveerd door Opdrachtgever.

6.6 Een door Yazz Ink ontvangen aanbetaling is 2 maanden geldig. Maakt Opdrachtgever binnen deze 2 maanden geen nieuwe afspraak of heeft Opdrachtgever besloten de Overeenkomst te ontbinden, dan vervalt de aanbetaling.

6.7 Het is uiterlijk 48 uur voor de tattoo afspraak mogelijk om de afspraak te verzetten, hierna vervalt de aanbetaling en is een nieuwe aanbetaling vereist.

6.8 Yazz Ink geeft bij Overeenkomst altijd een schatting van de prijs. Deze schatting is een richtlijn en kan door Opdrachtgever geen aanspraak op worden gemaakt.

6.9 De uiteindelijke prijs wordt na het aanbrengen van de tattoo gemeld door Yazz Ink en dient direct door Opdrachtgever te worden betaald.

6.10 Bij meerdere afspraken voor één tattoo, kan Opdrachtgever uitsluitend in overleg met Yazz Ink afspreken voor gedeelde betaling per afspraak. Bij de laatste afspraak moet het gehele bedrag betaald zijn.

 

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Yazz Ink en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Maastricht, behoudens indien Yazz Ink als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

8. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

9. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Yazz Ink is ten allen tijde op eigen risico van Opdrachtgever.